اخبار

ماتریس SWOT

ماتریس SWOT یکی از روشهای پرکاربرد در برنامه ریزی استراتژیک یک سازمان، استفاده از ماتریس و تحلیل SWOT  است که به ترتیب به معنای : Threats,Opportunities,Weaknesses,Strengths مخفف چهار کلمه قدرت، ضعف، فرصت و تهدید است.

ادامه مطلب

Take Over  بلعیدن شرکت

بلعیدن شرکت از جمله استراتژی های متداول این است که دو شرکت در هم ادغام می شوند یا یک شرکت، شرکت دیگری را می خرد. هنگامی که یکی از طرف های معامله به هنگام ادغام شرکت ها یا خرید شرکتی بوسیله شرکت دیگر ، نسبت به این عمل رضایت نداشته باشند، نوع ادغام را بلعیدن شرکت یا به زیر کنترل درآوردن شرکت می نامند.

ادامه مطلب

استراتژی های عمومی مایکل پورتر Porter Generic Strategies

استراتژی های عمومی یا ژنریک مایکل پورتر از دیدگاه پورتر استراتژی ها به سازمان این امکان را می دهد که از سه مبنای متفاوت از مزیت های رقابتی بهره گیرد. آنها عبارتند از : رهبری در هزینه ها  ، متفاوت یا متمایز ساختن محصولات یا خدمات و سرانجام تمرکز نمودن همه توجه بر محصولات و خدماتی خاص . پورتر این سه مبنا را استراتژی های ژنریک یا عمومی می نامد.

ادامه مطلب

Defensive Strategies استراتژی های تدافعی

استراتژیهای تدافعی  Defensive Strategies گاهی اوقات لازم است برای جلوگیری از ضرر و بقای شرکت و یا استفاده از منابع بیشتر ، از استراتژی های تدافعی استفاده نمود. این استراتژی ها عبارتند از : مشارکت               (Joint venture) کاهش                (Retrenchment) واگذاری                  (Divestment) انحلال                    (Liquidation)

ادامه مطلب

Diversification Strategies استراتژی های تنوع (متنوع)

استراتژیهای تنوع در زمانی که رقابت تنگاتنگ شده و میزان ریسک افزایش یابد، به منظور کاهش ریسک و فشار رقابت و ضربه خوردن در تجارت،  از این استراتژی استفاده می گردد. تنوع گرائی عکس استراتژی های متمرکز است. یعنی به جای سرمایه گذاری روی یک محصول یا تک محصولی شدن ، در چند زمینه مختلف اقدام به ارائه محصولات می گردد. شرکت ها به سه روش عمده  استراتژی های خود را  متنوع می کنند. انواع استراتژی های تنوع تنوع گرایی همگون               (Diversification Concentric ) تنوع گرایی ناهمگون           (Conglomerate Diversification)    تنوع گرایی افقی                  (Horizontal Diversification)

ادامه مطلب

استراتژی های متمرکز ماتریس آنسف Intensive Strategies Ansoff Matrix

استراتژی های متمرکز (Intensive Strategies) شامل سه نوع استراتژی به شرح زیر می باشد : رسوخ در بازار                      (Market penetration) توسعه بازار                       (Market development) توسعه محصول                 (Product development)

ادامه مطلب

استراتژی های یکپارچگی Integration Strategies

استراتژی های یکپارچگی شامل سه نوع استراتژی به شرح زیر می باشد :   یکپارچه‌سازی رو به جلو                  Forward integration   یکپارچه‌سازی رو به عقب              Backward integration    یکپارچه‌سازی افقی                   Horizontal integration      

ادامه مطلب

انواع استراتژی Types of Strategies

انواع استراتژی جهت آشنایی بیشتر با استراتژی هایی که یک شرکت می تواند در پیشبرد اهداف خود از آنها بهره ببرد ، به معرفی انواع استراتژی ها و استراتژی های رقابتی پورتر در این مقاله و مقاله های آتی خواهیم پرداخت. به طور کلی یک سازمان از 13 نوع استراتژی می تواند استفاده نماید که این استراتژی ها در غالب 4 گروه طبقه بندی می شوند.

ادامه مطلب

تحقیق و توسعه Research and Development - R&D

تحقیق و توسعه در مبحث مربوط به بررسی عوامل داخلی و تجزیه تحلیل سازمانی ، یکی از مواردی که در اکثر سازمان ها کمتر به آن توجه شده است تحقیق و توسعه می باشد. در خصوص بررسی تحقیق و توسعه استراتژیک شرکت می بایست مباحث عمق تحقیق و توسعه ، آمیخته تحقیق و توسعه و اثر ناپایداری تکنولوژی را مورد بررسی قرار دهد .

ادامه مطلب

فرهنگ سازمانی Organizational Culture

فرهنگ سازمانی فرهنگ  دربرگیرنده مجموعه ای از ارزشها، باورها، نگرش ها، عادت ها، هنجارها، شخصیت ها و قهرمانان مشترک است .  فرهنگ سازمانی بر تصمیمات سازمان اثراتی شگرف می گذارد و از این رو به هنگام بررسی عوامل درونی باید آن را مورد توجه قرار داد . اکثر شرکت های سنتی در اجرای استراتژی به مشکل برخورد می نمایند چراکه فرهنگ سازمانی آنها با استراتژی ها یکسو نشده است .

ادامه مطلب

محیط داخلی Internal Environment

محیط داخلی سازمان در مقاله قبلی به بررسی عوامل خارجی تاثیر گذار بر شرکت و ابزارهای تحلیلی پرداختیم . در این مقاله به بررسی محیط داخلی و عوامل داخلی تاثیرگذار بر شرکت و ابزار تحلیلی آن جهت تدوین استراتژی می پردازیم .

ادامه مطلب

بررسی محیط خارجی External Environment Analysis

محیط خارجی سازمان در این مقاله در ادامه فرایند مدیریت استراتژیک به بررسی عوامل محیطی خارجی می پردازیم. جهت تعیین استراتژی مناسب می بایست عوامل محیطی تاثیر گذار بر شرکت را بررسی نمود . در خصوص عوامل محیطی خارجی ، آنالیز های پورتر (Porter) ، پستل (Pestle) ، ماتریس بررسی رقابت (CPA) و ماتریس تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (EFE) را تشریح می نماییم.

ادامه مطلب

ماتریس آیزنهاور و ماتریس اولویت مسائل Eisenhower Matrix & Issues Priority Matrix

ماتریس های کاربردی در این مقاله در نظر داریم شما را با 2 ماتریس کاربردی آشنا نماییم . ماتریس آیزنهاور یا Do It Matrix و ماتریس اولویت بندی مسائل ( Issues Priority Matrix ) از جمله ماتریس های کاربردی می باشند که در کسب و کار خود و حتی زندگی شخصی می توانید از آنها استفاده نمایید .

ادامه مطلب

چشم انداز Vision

چشم انداز سازمان چشم انداز بیانیه ای است که اهداف نهایی سازمان را بیان می کند. برای هر سازمان بسیار مهم است که دیدگاه بلندمدت واضح و قابل دستیابی داشته باشد. در بیانیه چشم انداز این سوال مطرح می شود که : کسب و کار ما به چه می خواهد تبدیل شود؟ مشخص نمودن چشم انداز اولین گام مهم در فرایند مدیریت استراتژیک می باشد . تفاوت دو بیانیه ماموریت و چشم انداز سازمان در این است که : ماموریت سازمان تشریح می کند که سازمان در حال حاضر چه انجام می دهد ولی چشم انداز سازمان تشریح می کند که در آینده سازمان چه خواهد کرد.   

ادامه مطلب

ماموریت Mission

ماموریت سازمان یکی از اولین مراحل فرایند مدیریت استراتژیک ، تعیین ماموریت سازمان می باشد. بیانیه ماموریت نشان دهنده طیف فعالیت از نظر محصول و بازار می باشد. بیانگر ارزش ها و اولویت های سازمان است . نموداری است که مسیر آینده سازمان می باشد .

ادامه مطلب

فرایند مدیریت استراتژیک Strategic Management Process

فرایند مدیریت استراتژیک فرایند مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله تدویت استراتژی ها ، اجرای استراتژی ها و ارزیابی استراتژی ها می باشد. تدوین استراتژی شامل تعیین ماموریت شرکت، شناسایی عوامل خارجی و داخلی ، تعیین اهداف بلند مدت و در نظر گرفتن استراتژی های گوناگون و انتخاب استراتژی های خاص جهت ادامه فعالیت می باشد. اجرای استراتژی ها ایجاب می کند که سازمان اهداف سالانه در نظر بگیرد، سیاست ها را تعیین کند و منابع را در جهت اجرای استراتژی های تدوین شده تخصیص دهد. ارزیابی استراتژی ها شامل گردآوری اطلاعات در خصوص مواردی می باشد که استراتژی های خاص و مدنظر کارساز واقع نمی شود . در مقالات آتی سعی خواهیم نمود شما را با مدیریت استراتژیک و فرایند آن بیشتر آشنا نماییم.

ادامه مطلب

استراتژی چیست؟ هفت نکته برای تلفیق علم و هنر استراتژی

استراتژی و استراتژی رسیدن به استراتژی وجود دارد که آشنایی با آنها می‌تواند عمق و تنوع بیشتری به دانش استراتژی شما بدهد. برخی از صاحب‌نظران مدیریت، استراتژی را از دریچه پاسخ به محیط بیرونی مورد توجه قرار می‌دهند و در مقابل، برخی دیگر استراتژی را بر پایه قابلیت‌های داخلی تعریف می‌کنند. دیدگاه‌های مبتنی بر منابع دانشی سازمان، انتظارات ذی‌نفعان گوناگون و بده‌-بستان‌های سیاسی در داخل سازمان نیز می‌توانند درک شما از استراتژی را عمیق‌تر کنند و پاسخ‌های احتمالیِ بیشتری برای مسائل سازمانی در اختیار شما قرار دهند.

ادامه مطلب