برنامه ریزی استراتژیک

 

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک یکی از فعالیت های ضروری هر کسب و کاری است و با توجه به تغییرات مداوم محیط خارجی و درونی سازمان ، ماندگار شدن در این بازار نیاز به یک برنامه استراتژیک جامع خواهد داشت. تدوین یک استراتژی نیاز به شناخت ماموریت سازمان ، تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی سازمان ، مشخص نمودن اهداف بلند مدت و انتخاب استراتژی از میان گزینه های موجود می باشد. 

ما در بازار ماندگار در کلیه مراحل برنامه ریزی استراتژیک از تدوین استراتژی گرفته تا اجرا و ارزیابی استراتژی در کنار شما هستیم تا با تکیه بر برنامه تهیه شده به اهداف از پیش تعیین شده دست یابید. با ما تماس بگیرید .