مراسم رونمایی

 

مراسم رونمایی

برگزاری مراسم رونمایی از محصول جدید به شما کمک می کند تا در زمان کوتاه محصول جدید و مشخصات آن را به تعداد زیادی مصرف کننده نهایی معرفی نمایید .

ما در بازار ماندگار در کنار شما خواهیم بود تا از محصولات و خدمات جدید خود رونمایی نمایید .